Kalundborg hallerne
vkesbernsnare@vkesbernsnare.dk

Vedtægter

Vægtløftning

V..K. Esbern Snare. D. 11. oktober 2007
§ 1Foreningens navn er V.K. Esbern Snare, dens hjemsted er Kalundborg Kommune.
§2
Foreningens formål er vægtløftning og styrketræning.
§3
Foreningen er medlem af Dansk Vægtløftnings Forbund, Østkredsens Vægtløftnings Forbund, Kalundborg Idrætsunion
og er undergivet disses love og bestemmelser.
§4
Foreningen hæfter med den til enhver tid værende formue i foreningen. Bestyrelsen og foreningsmedlemmerne hæfter
ikke personlig for nogen af foreningens forpligtelser.
§5
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 12 år.
Al træning foregår under eget ansvar.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan
ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
§6
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingent opkræves forud, en gang årligt, med opkrævelse i april måned.
§7
Til gyldig udmeldelse kræves, at der sker skriftlig eller telefonisk henvendelse til kassereren 14 dage inden kvartalets
udgang.
Når et medlem er kommet i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel ekskludere
vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny, før vedkommende har betalt et gebyr
svarende til 2 kvartaler.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning
herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal,
inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.
Brug af doping vil uden varsel medføre øjeblikkelig og uigenkaldelig eksklusion fra klubben.
Ved evt. dopingkontrol fra Dansk Idræts Forbund eller Dansk Vægtløftnings Forbund i træningstiden eller til stævner
kan ingen medlemmer nægte at lade sig teste.
Den evt. bøde eller bod vedr. dopingkontrol hæfter medlemmet selv for.
§8
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle
foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle medlemmer over 12 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før
generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stiftet 26. april 1956
§9
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af næstformand.
8. Valg af øvrige bestyrelse, 3 medlemmer og 2 suppleanter.
9. Valg af 2 bilagskontrollanter.
10. Valg af diverse udvalg.
11. Eventuelt.
§10
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst ¼ af de
stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning
om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i _8.
§11
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen til at lede forhandlingerne. De af
dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af et stemmeberettiget medlem sættes under afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. _7. Dirigenten bestemmer
afstemningsmåden, dog skal valg på begæring fra 3 stemmeberettigede medlemmer foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det
omfang, dirigenten bestemmer.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.
§12
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold, dens på lovlige
måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær, der vælges for en periode af 2 år.
(Formand og sekretær ulige årstal, næstformand og kasserer lige årstal). Yderligere er der 3 bestyrelsesmedlemmer,
der vælges for et år. Alle vælges på den ordinære generalforsamling, og kun stemmeberettigede medlemmer er
valgbare til bestyrelsen. Formanden vælges ved særlig afstemning, og genvalg kan finde sted. Listevalg kan ikke
finde sted.
Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv.
Der kan udbetales vederlag til bestyrelsen. Vederlaget fastsættes til 5.000 kr. årligt i alt til fordeling efter
beslutning i bestyrelsen.
Vederlaget reguleres efter det øvrige arbejdsmarked.
§13
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller
næstformanden er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
I tilfælde af stemmelighed er formanden (næstformandens) stemme afgørende.
Foreningen tegnes af enten formanden alene eller 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være kassereren.
§14
Foreningens regnskab afsluttes hvert år den 31/12.
Regnskab og status bekendtgøres for medlemmerne hvert år ved generalforsamlingen i februar måned.
§15
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to kritiske bilagskontrollanter.
Bilagskontrollanterne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er
til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Hver af bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
§16.
Forandringer i disse vedtægter kan kun ske på en Ekstraordinær generalforsamling.
Når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede, stemmer for ændringen.
§17
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst « af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og
til forslagets vedtagelse kræves, at mindst _ af de afgivne stemmer er for forslaget.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dennes formue, herunder fast ejendom og løsøre, Dansk
Vægtløftningsforbund.